Two story house for sale in Kathmandu Galfutar

Two story house for sale in Kathmandu Galfutar
For Sale NRs25,000,000 Rs - Flat System House
Property ID -4995 4 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking 4 aana 1 daam

Last Updated on February 18, 2022

Two story house for sale in Kathmandu Galfutar

काठमाडौँ गल्फुटारमा ठुलो बाटोमा ४ आना १ दाममा बनेको २ तल्ले घर बिक्रिमा छ। पश्चिम मोहोडाको घर हो । घरको मूल्य रु २ करोड ५० लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM