House for sale in Kathmandu Maligaaun

House for sale in Kathmandu Maligaaun
For Sale - Land
Property ID -4985 11 aana

Last Updated on February 18, 2022

House for sale in Kathmandu Maligaaun

काठमाडौँ मालीगाउँमा ११ आना कम्पाउण्डमा निर्मित पुरानो घर बिक्रि छ। घरको मूल्य छैन जग्गाको मात्र मूल्य प्रति आना ६७ लाख , पूर्व मोहोडाको जग्गा हो । २० फिटेबाटोले भेटेको जग्गा हो ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *